dr hab. Joanna Landmesser

Katedra Ekonometrii i Statystyki, Zakład Ekonometrii

Stanowisko - adiunkt

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju


tel. 22 59 37 227
e-mail: joanna_landmesser@sggw.pl
pok. 3/60, bud. 34

Dydaktyka


Prowadzone zajęcia

 1. Podstawy ekonometrii - Informatyka i Ekonometria
 2. Ekonometria - Informatyka i Ekonometria
 3. Mikroekonometria - Informatyka i Ekonometria
 4. Analiza historii zdarzeń - Informatyka i Ekonometria
 5. Ekonometria dynamiczna - Informatyka i Ekonometria
 6. Analiza statystyczna w badaniach rynku - Informatyka i Ekonometria
 7. Teoria prognozy i symulacji - Informatyka i Ekonometria
 8. Teoria gier - Informatyka i Ekonometria
 9. Organizacja rynku i konkurencja - fakultet - Informatyka i Ekonometria
 10. Analiza przeżycia i modele hazardu - fakultet - Informatyka i Ekonometria
 11. Ekonomia - Informatyka i Ekonometria
 12. Podstawy ekonomii - Informatyka
 13. Finanzwissenschaft I/II
 14. Mikroökonomische Steuerüberwälzung

Badania


Tematyka badań

 1. Modelowanie rozkładów dochodów; dekompozycje nierówności dochodowych
  (dekompozycje różnic dla średnich oraz wzdłuż rozkładów z wykorzystaniem regresji kwantylowej, oparte na imputacji reszt, metoda RIF-regresji).
 2. Modelowanie podażowej strony rynku pracy za pomocą technik analizy przeżycia
  (modele hazardu dla jednowymiarowych oraz wielowymiarowych czasów trwania).
 3. Modelowanie finansowych szeregów czasowych
  (modele GARCH, ACD, efekt dnia tygodnia oraz godziny na GPW).
 4. Analiza wybranych zagadnień statystyki społecznej
  (zagrożenie ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym, wpływ relatywnej deprywacji na subiektywne postrzeganie dochodów).
 5. Rozważania na temat roli podmiotów ze sfery publicznej (szczególnie banków państwowych) w kształtowaniu konkurencyjności rynków i regionów.

Udział w grantach naukowych

 1. Projekt badawczy (habilitacyjny) finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce”, 2009-2011.
 2. Projekt Socrates Grundtvig, pt. „IT Education as an activating factor of adults from areas under danger of unemployment”, 2007-2009.
 3. Projekt badawczy finansowany przez rektora SGGW „Badanie aktywności zawodowej ludności wiejskiej przy wykorzystaniu metod analizy czasu trwania”, 2007-2008.
 4. Sixth Framework Programme „Modernisation and sustainability of agriculture and forestry, including their multifunctional role in order to ensure the sustainable development and promotion of rural areas” – “Design and economic impact of risk management tools for European agriculture”; projekt „Income Stabilisation”, 2006-2008.
 5. Projekt badawczy finansowany przez rektora SGGW „Zastosowanie metod statystycznych i modeli ekonometrycznych w analizach finansowych”, 2007.

Publikacje


Cytowania

Według bazy Google Scholar (dla Joanna Landmesser, stare nazwisko Gwiazda)
 • h-indeks = 7
 • Liczba cytowań = 114

Publikacje z Impact Factorem (Lista A Ministerstwa)

 1. Landmesser J.M., Orłowski A. (2018): Measuring and explaining income inequalities in Poland: an estimation of Lorenz curves using hazard function approach, Acta Physica Polonica A, przyjęte do druku.
 2. Czapkiewicz A., Jamer P., Landmesser J.M. (2018): Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, przyjęte do druku.
 3. Karpio K., Landmesser J.M., Łukasiewicz P., Orłowski A.J. (2016): The Quantile Decomposition of Personal Income Distributions in the USA, Acta Physica Polonica A, nr 129(5), str. 965-970.
 4. Landmesser J. (2009): Modeling the dependence between the duration of time a woman remains childless and the duration of employment using bivariate copula models, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5B, str. 131-136.
 5. Landmesser J. (2009): The evaluation of the proportional hazards model adequacy using residual diagnostics, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 5B, str. 137-143.
 6. Landmesser J. (2008): The Partial Likelihood Estimation for The Proportional Hazards Model without and with Tied Survival Times, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 3B, str. 209-213.

Pozostałe publikacje naukowe

 1. Landmesser J.M. (2018): The use of hazard models for the analysis of income inequalities in Poland, Folia Oeconomica Stetinensia, przyjęte do druku.
 2. Landmesser J.M. (2018): Dekompozycja nierówności płacowych w Polsce za pomocą metod bazujących na konstrukcji rozkładów warunkowych, [w:] Taksonomia, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, przyjęte do druku.
 3. Landmesser J.M. (2018): Decomposition of differences between household income distributions in Poland in years 2002 and 2012, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, przyjęte do druku.
 4. Landmesser J.M., Urbańczyk D.M. (2017): Dekompozycja nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn z konstrukcją rozkładu kontrfaktycznego za pomocą funkcji hazardu, Wiadomości Statystyczne, 3(682), str. 5-23.
 5. Landmesser J.M. (2017): Differences in income distributions for men and women in Poland - an analysis using decomposition techniques, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16(4), str. 103-112.
 6. Błaszczuk D.J., Landmesser J.M. (2017): VAR Models for economic policy targets of OECD countries in 1990-2016. Assumptions and estimation results, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), Vol. XVIII, No. 3, str. 408-417.
 7. Chrzanowska M., Landmesser J.M. (2017): Symulacja efektów ex ante programu "Rodzina 500+", [w:] Taksonomia 28, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 468, str. 38-46.
 8. Landmesser J., Dudek H., Chrzanowska M. (2017): The analysis of the Polish "Family 500+" programme effects using EUROMOD microsimulation model, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, Vol. 7(1), str. 506-512.
 9. Chrzanowska M., Dudek H., Landmesser J. (2017): Standard of living in selected countries in Central Europe in the period 2000-2014, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, Vol. 7(1), str. 325-331.
 10. Dudek H., Landmesser J., Chrzanowska M. (2017): Rankings of the EU countries according to material conditions of their residents, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2017, Vol. 7(1), str. 145-152.
 11. Landmesser J. (2016): Decomposition of Differences in Income Distributions Using Quantile Regression, Statistics in Transition - new series, Vol. 17, No 2, str. 331-348.
 12. Landmesser J.M., Karpio K., Łukasiewicz P. (2015): Decomposition of Differences Between Personal Incomes Distributions in Poland, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), Vol. XVI (2), str. 43-52.
 13. Landmesser J. (2015): Pomiar efektów oddziaływania różnych czynników na zmienne społeczno-ekonomiczne, Wiadomości statystyczne, nr 9(652), str. 1-13.
 14. Landmesser J. (2014): Gender differences in exit rates from unemployment in Poland, Quantitative Methods in Economics, Vol. XV, nr 1, str. 66-75.
 15. Landmesser J. (2013): Decomposing the Gender Gap in Average Exit Rate from Unemployment, Dynamic Econometric Models, Vol. 13, str. 163-174.
 16. Landmesser J. (2013): Dekompozycja różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesie opuszczania stanu bezrobocia, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), Vol. XIV, Nr 3, str. 51-61.
 17. Dudek H., Landmesser J. (2013): Wpływ relatywnej deprywacji na subiektywne postrzeganie dochodów, [w:] Taksonomia 20, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania”, Prace Naukowe UE we Wrocławiu.
 18. Landmesser J. (2013): Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Landmesser J. (2012): Analiza karier równoległych z wykorzystaniem nieparametrycznego modelu ryzyk konkurencyjnych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), tom XIII, nr 3, str. 137-148.
 20. Landmesser J. (2012): Modele hazardu z nieobserwowalną heterogenicznością w badaniach rynku pracy, [w:] Metody ilościowe na rynku nieruchomości i rynku pracy (red. J. Hozer), Rozprawy i Studia, T. (CMV) 831, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, str. 127-142.
 21. Dudek H., Landmesser J. (2012): Income satisfaction and relative deprivation, Statistics in Transition - new series, Vol. 13, nr 2, str. 321-334.
 22. Dudek H., Koszela G., Landmesser J. (2012): Wpływ sytuacji dochodowej na strukturę wydatków gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 97, str. 237-248.
 23. Landmesser J. (2011): The Impact of Vocational Training on the Unemployment Duration, International Advances in Economic Research, No. 17, str. 89-100.
 24. Landmesser J.M. (2011): Mikroekonometryczne metody pomiaru skuteczności szkoleń dla bezrobotnych, [w:] Taksonomia 18, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania” (red. K. Jajuga, M. Walesiak), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 176, str. 426-435.
 25. Landmesser J. (2010): Assessing the Impact of Training on Unemployment Duration Using Hazard Models with Instrumental Variables, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) (red. B. Borkowski), Vol. XI, No. 1, str. 100-109.
 26. Landmesser J. (2010): Ocena skuteczności szkoleń dla bezrobotnych z obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, Zeszyt 5, Tom XII, str. 109-114.
 27. Dudek H., Landmesser J. (2010): Identyfikacja stopnia zagrożenia ubóstwem w ujęciu wielowymiarowym, [w:] Taksonomia 17, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (red. K. Jajuga, M. Walesiak), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 107, str. 144-152.
 28. Garbulewski K., Rabarijoely S., Jabłonowski S., Landmesser J. (2010): A case study selecting characteristic values of properties in boulder clay using the Bayesian approach, Proc. on the 14th Danube-European Conference on Geotechnical Engineering: "From Research to Design in European Practice", Bratislava 2010.
 29. Landmesser J. (2010): A Dynamic Approach to the Study of Unemployment Duration, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics) (red. B. Borkowski), Vol. XI, No. 1, str. 212-222.
 30. Landmesser J. (2009): Zastosowanie funkcji kopula w modelowaniu wielowymiarowych czasów trwania na przykładzie decyzji prokreacyjnych aktywnych zawodowo kobiet, [w:] Taksonomia 16, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (red. K. Jajuga, M. Walesiak), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 47, str. 398-407.
 31. Landmesser J. (2009): Econometric Analysis of Unemployment Duration Using Hazard Models, Studia Ekonomiczne (Economic Studies), nr 1-2 (LX-LXI), str. 79-92.
 32. Landmesser J. (2009): The survey of economic activity of people in rural areas – the analysis using the econometric hazard models, [w:] „Multivariate statistical analysis. Statistical inference, statistical models and applications (red. Cz. Domański, J. Białek), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 228, Wydawnictwo UŁ, Łódź, str. 385-392.
 33. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G., Landmesser J. (2008): Risk of low incomes under different policy scenarios, [w:] Income Stabilisation in European Agriculture (red. M.P.M. Meuwissen, M.A.P.M. van Asseldonk, R.B.M. Huirne), Wageningen Academic Publishers, Wageningen, str. 55-78.
 34. Van Asseldonk M.A.P.M., Majewski E., Meuwissen M.P.M., Guba W., Dalton G., Landmesser J., Berg E., Huirne R.B.M. (2008): Economic impact of prospective risk management instruments under alternative policy scenarios, [w:] Income Stabilization in a Changing Agricultural Word: Policy and Tools, Wydawca: Wieś Jutra, Warszawa, s.218-227.
 35. Landmesser J. (2008): Modele ryzyka konkurencyjnego dla czasów trwania czynności, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko’08 (red. T. Trzaskalik), Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego, Katowice, str. 371-385.
 36. Landmesser J. (2008): Mikroökonometrische Analyse der Arbeitslosigkeitsdauer in Deutschland und in Polen, [w:] Infrastrukturprobleme bei Bevölkerungsrückgang (red. X. Feng, A.M. Popescu), Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft, Tom 202, Berliner Wissenschafts-Verlag BWV, Berlin, str. 341-354.
 37. Landmesser J. (2008): Determinanty czasu trwania w bezrobociu w wypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Nr IX. Wielowymiarowa analiza danych (red. Z. Binderman), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str.97-106.
 38. Krawiec M., Landmesser J. (2008): Zastosowanie modelu autoregresyjnego warunkowego czasu trwania do analizy danych transakcyjnych wysokiej częstotliwości na GPW w Warszawie, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (red. W. Tarczyński), Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, nr 9, str. 651-662.
 39. Landmesser J. (2008): Aktywność ekonomiczna ludności: klasyfikacja osób za pomocą wielomianowych modeli logitowych oraz jej związek z modelami hazardu dla czasów trwania, [w:] Taksonomia 15, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (red. K. Jajuga, M. Walesiak), Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Nr 7 (1207), str. 426-434.
 40. Landmesser J. (2008): Analiza aktywności ekonomicznej kobiet wiejskich z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli hazardu, [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Zeszyt 1, Tom X, str. 233-239.
 41. Krawiec M., Landmesser J. (2007): Analiza taksonomiczna aktywności ekonomicznej ludności na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom IX, Zeszyt 2, str. 170-176.
 42. Landmesser J. (2007): Estymacja modeli ryzyk konkurencyjnych o czasie dyskretnym za pomocą wielomianowych modeli logitowych, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - VIII (red. B. Borkowski), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str.183-192.
 43. Landmesser J. (2007): Wykorzystanie modeli ryzyka konkurencyjnego w celu szacowania czasu trwania aktywności zawodowej, [w:] Taksonomia 14, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania (red. K. Jajuga, M. Walesiak), Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Nr 1169, str. 542-550.
 44. Landmesser J. (2007): Zastosowanie modeli hazardu do szacowania czasu trwania postępowania upadłościowego prowadzonego wobec wybranej próby przedsiębiorstw amerykańskich, [w:] Matematyczne i ekonometryczne metody oceny ryzyka finansowego (red. P. Chrzan), Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice, str. 73-82.
 45. Landmesser J. (2007): Efekt godziny w dniu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne (red. Z. Zieliński), Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 253-258.
 46. Krawiec M., Landmesser J. (2007): Badanie zmienności akcji wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Część II (red. W. Tarczyński), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 462, str. 113-122.
 47. Landmesser J. (2006): Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 60, str.187-196.
 48. Krawiec M., Landmesser J. (2006): Modeling volatilities of stocks of enterprises representing IT sector by the use of GARCH models, [w:] Lecture Notes on Information Technology in Business. ITIB 2006 (red. J. Wojciechowski, D. Strzęciwilk, M. Krawiec), Warsaw Agricultural University, Warszawa, str.275-282.
 49. Gwiazda J. (2006): Modelowanie szybkości zawierania transakcji na warszawskim rynku mieszkaniowym, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – VI (red. A. Orłowski), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 209-220.
 50. Chrzanowska M., Gwiazda J. (2006): Zastosowanie programu gretl do analizy regresji, [w:] Edukacja matematyczna na studiach ekonomicznych (red. Gustaw Treliński), Wydawnictwo WSEiA w Kielcach, Kielce, str. 297-310.
 51. Landmesser J. (2006): Application of Hazard Models to Estimation of Unemployment Duration in Germany and Poland, Dynamic Econometric Models, Vol.7, Nicolaus Copernicus University, Toruń, str. 161-168.
 52. Gwiazda J.M. (2005): Zastosowanie modeli hazardu do szacowania długości czasu pozostawania bez pracy w Niemczech i w Polsce, [w:] Dynamiczne modele ekonometryczne (red. T. Kufel, M. Piłatowska), Wydawnictwo UMK, Toruń, str. 193-200.
 53. Gwiazda J. (2005): Ekonometryczna analiza długości czasu pozostawania w stanie bezrobocia, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – V, wyd. Arkadiusz Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str.131-142.
 54. Friedrich P., Gwiazda J., Nam Ch. W. (2004): Strengthening Municipal Fiscal Autonomy Through Intergovernmental Transfers, [w:] Urban Dynamics and Growth, Advances in Urban Economics (wyd. P. Nijkamp, R. Capello), Elsevier, Amsterdam, str. 691-728.
 55. Friedrich P., Gwiazda J., Kosiński J., Lipiński M. (2004): Wskaźniki konkurencyjności i ich rola w badaniu konkurencji regionalnej, [w:] Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu (wyd. W. Kosiedowski), Lega Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek, str. 223-254.
 56. Friedrich P., Gwiazda J., Nam Ch. W. (2003): Development of Local Public Finance in Europe, CESifo Working Papers, No. 1107, str. 1-49.
 57. Friedrich P., Feng X., Gwiazda J., Kosiński J. (2003): Rola przedsiębiorstw publicznych w kształtowaniu konkurencyjności regionów europejskich, Przegląd Europy Środkowej i Wschodniej, Nr 1(1), Włocławek, str. 111-132.
 58. Friedrich P., Feng X., Gwiazda J., Kosiński J. (2003): Przedsiębiorstwa sektora finansów publicznych w procesie kształtowania konkurencji regionalnej, Diskussionspapier Nr. 42, Universität der Bundeswehr München, München, str. 1-26.
 59. Gwiazda J. (2003): Wpływ złych kredytów na wysokość stóp procentowych, [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – III (wyd. A. Orłowski), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str. 73-81.
 60. Gwiazda J. (2003): Mikroekonomiczny model dla negocjacji między przedsiębiorstwem a bankiem w ramach polskiego programu oddłużeniowego, Roczniki nauk rolniczych, Seria G – Ekonomika rolnictwa, Tom 90 – Zeszyt 1, Polska Akademia Nauk, Warszawa, str. 97-113.
 61. Gwiazda J. (2003): Wirkungen des Entschuldungsprogramms in Polen – Eine volkswirtschaftliche Analyse, [w:] Schriften zur öffentlichen Verwaltung und öffentlichen Wirtschaft (wyd. P. Eichhorn, P. Friedrich), Tom 180, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, str. 1-283.

Podręczniki i skrypty

 1. Dudek H., Krawiec M., Landmesser J. (2011): Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Landmesser J. (2010): Kompendium wiedzy z ekonometrii, Wydawnictwo Uczelniane WSHiFM im. F. Skarbka, Warszawa.

Wystąpienia konferencyjne

Wyniki swoich badań przedstawiałam na 47 konferencjach i seminariach naukowych (krajowych oraz międzynarodowych).

Doświadczenie zawodowe


Zatrudnienie

2007-dzisiaj
adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Statystyki, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2003-2007
adiunkt w Katedrze Ekonometrii i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2003-2006 oraz 2008-2012
adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

1997-1999
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Lehrstuhl für Finanzwissenschaft,
Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften,
Universität der Bundeswehr München

1994-1995
informatyk w firmie Walor-serwis w Toruniu,
zadanie: administracja systemem komputerowym defBank w Banku Społem SA w Toruniu

Wykształcenie

2014
nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2002
Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Fakultät für Wirtschafts- und Organisationswissenschaften, Universität der Bundeswehr München
(nostryfikacja UMK w Toruniu, doktor nauk ekonomicznych),
ocena: summa cum laude (z wyróżnieniem),
temat rozprawy: Wirkungen des Entschuldungsprogramms in Polen - Eine volkswirtschaftliche Analyse
(Skutki polskiego programu oddłużeniowego – analiza ekonomiczna),
promotor: prof. dr hab. h.c. Peter Friedrich.

1994-1996
Magisterium na kierunku Zarządzanie i Marketing (w zakresie metod ilościowych w zarządzaniu),
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
temat pracy magisterskiej: Dynamiczne modele lokat bankowych w województwie toruńskim,
promotor prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

1992-1994
Licencjat na kierunku Zarządzanie i Marketing (w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym),
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

1990-1995
Magisterium na kierunku Matematyka (specjalność metody numeryczne i programowanie),
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
temat pracy magisterskiej: Zastosowanie dyfuzji ze współczynnikami spełniającymi warunek Yamady-Watanabe do szacowania ceny obligacji przy zmiennej stopie zysku,
promotor: prof. dr hab. Leszek Słomiński.

Doświadczenie międzynarodowe

VIII. 2009
pobyt naukowy na Tongji University, Shanghai, Chiny,
zapraszający: Prof. dr hab. Xiao Feng.

VII. 2004, VII. 2005 oraz VII 2008
pobyty naukowe na Universität Bonn (Niemcy) – stypendia DAAD,
zapraszający: Prof. dr hab. Jörg Breitung.

IV.1996 – XII. 1999 oraz III.2006
pobyt naukowy na Universität der Bundeswehr München (Niemcy) – początkowo stypendia PNTA, DAAD, następnie zatrudnienie,
zapraszający: Prof. dr hab., Dr. h.c. Peter Friedrich.